මිල අඩු සුපිරිම හෙඩ්සෙට් එකක් Plextone Rx1 Dual Microphone Gaming Headset